Translate

กลิ่นไม่พึงประสงค์คืออะไร ?

 กลิ่นไม่พึงประสงค์คือ กลิ่นรบกวนจากที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป้นกลิ่นเหม็น กลิ่นอับจากสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นต้น 

     Natpier

1 ความคิดเห็น:

Pages